POLSKI DOM BROKERSKI


Wodospady 36, 40-574 Katowice

: +48 32 258 29 03

: +48 32 258 25 09

: pdb-brok@wp.plPL | EN | GR | ES


OfertaOferta współpracy

 

Polski Dom Brokerski Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach ul. Wodospady 36 specjalizuje się w obsłudze ubezpieczeń i zarządzaniu ryzykiem dużych podmiotów gospodarczych, oraz jednostek administracyjnych, dla których opracowywane są indywidualne programy ochrony ubezpieczeniowej.

Działamy w imieniu i na rzecz naszych Zleceniodawców po uzyskaniu stosownych pełnomocnictw. Pośrednictwo ubezpieczeniowe zgodnie z zapisem ustawowym jest nieodpłatne.

Opracowujemy optymalne programy ukierunkowane na rzeczywiste potrzeby Zleceniodawcy, minimalizujące koszty obsługi ryzyk przy maksymalnym zakresie ochrony, co daje znaczące oszczędności w wydawanych na ubezpieczenia środkach finansowych, a także pozwala na stworzenie pełnego programu ochrony majątku oraz odpowiedzialności cywilnej naszych Mandantów.
Nasi specjaliści w zakresie zarządzania ryzykiem oraz brokerzy, mogą przeprowadzić także audyt ubezpieczeniowy połączony z rozpoznaniem i oceną ryzyk występujących, by następnie ustalić optymalny program ubezpieczeniowy dostosowany do potrzeb i możliwości płatniczych Ubezpieczającego.
Program po akceptacji Zarządu jest podstawą zapytań ofertowych, jakie w imieniu Ubezpieczającego wysyłamy do kilku firm ubezpieczeniowych o najlepszej renomie i sprawdzonej kondycji finansowej.

Po otrzymaniu ofert zestawienie przedkładamy Zarządowi firmy, który po zapoznaniu dokonuje wyboru najlepszej oferty, co gwarantuje bezstronność całej procedury wyboru Ubezpieczyciela, oraz oszczędność wydawanych środków.

Przez cały okres trwania umowy brokerskiej nadzorujemy w interesie Klienta proces ewentualnej likwidacji szkód oraz monitorujemy bieżące potrzeby ubezpieczeniowe.

Nasza firma na zlecenie Klienta przygotowuje i przeprowadza na podstawie udzielonego pełnomocnictwa postępowanie przetargowe w trybie zamówień publicznych na podstawie §15 ust.2 Ustawy "Prawo zamówień publicznych" z dnia 29.01.2004r. (tekst jednolity Dz.U. 10.113.759 z późn. zm) oraz posiadanego uprawnienia do zamieszczania ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych.

 

 

PREZES ZARZĄDU
Arkadiusz Kokoszka